Mỹ nghệ Hồng Hóa

  Đũa gỗ
 • Đũa gỗ mun trơn

  Mã sản phẩm: DM 03

 • Đũa gỗ mun nối buly

  Mã sản phẩm: DM 05

 • Đũa gỗ cẩm nối buly

  Mã sản phẩm: DC 01

 • Gỗ Cẩm nối sừng

  Mã sản phẩm: DC 05

 • Đũa gỗ mun nối buly

  Mã sản phẩm: DM 04

 • Đũa gỗ mun cẩn xà cừ

  Mã sản phẩm: DM 07

 • Đũa gỗ mun trơn

  Mã sản phẩm: DM 08

 • Gỗ cẩm chấm bi

  Mã sản phẩm: DC 06

 • Đũa gỗ Cẩm nối trai

  Mã sản phẩm: DC 07